آخرین خبر اصفهان مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب امروز سی ام شهریور ماه به ۲۲۹ میلیون مترمکعب رسید. سد گلپایگان با ظرفیت ۳۶.۶ میلیون مترمکعب هم اکنون
۵.۸ میلیون مترمکعب آب دارد. سد قره آقاچ سمیرم با گنجایش ۲۱ میلیون مترمکعب هم اکنون ۱۴.۶ میلیون مترمکعب آب دارد. ذخیره این سد حنای سمیرم با ظرفیت ۵۱ میلیون مترمکعب در حال حاضر
۴.۳ میلیون مترمکعب است سد خمیران تیران با گنجایش ۷.۱ میلیون مترمکعب اکنون
۲.۳ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد سد باغکل با ظرفیت
۵.۸ میلیون مترمکعب هم اکنون هفت دهم میلیون مترمکعب آب دارد ظرفیت سدهای استان یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب است، مجموع حجم آب مخازن سدهای استان در پایان سال آبی ۱۳۹۶- ۱۴۰۰، ۳۵۵ میلیون مترمکعب آب است.

اشتراک این خبر در :