رییس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با تایید سلامت محموله گندم وارداتی از روسیه، گفت: هفته پیش نامه ای از وزارت بهداشت به ما ارسال شد مبنی بر اینکه محموله گندم روسی آلوده به سرب است و باید از مصرف
آن جلوگیری کنیم ما حدود یک هفته این محموله را نگه داشتیم تا آزمایش ها برای تایید سلامت آن صورت بگیرد.

اشتراک این خبر در :