رئیس مرکز بهداشت اردستان: با توجه به اینکه نرخ سالمندی در مناطق شهری شهرستان ۱۵.۲ درصد و در مناطق روستایی
۲۹.۲ درصد است، اردستان در حال تبدیل شدن به یک شهرستان فوق سالمند است. شهرستان اردستان از جمعیت ۴۳۹۰۰ نفری اردستان حدود ۸۳۹۱ را سالمندان تشکیل می دهند، این رقم معادل ۱۹ درصد کل جمعیت این شهر است. هر فردی که سنی بالاتر از ۶۰ سال داشته باشد در جامعه سالمند نامیده می شود و اردستان بیشترین میزان سالمند استان را دارد. کاهش ازدواج و زاد و ولد و مهاجرت شدید در سال های گذشته از شهرستان اردستان توانسته این شهرستان را به عنوان پیرترین شهرستان استان معرفی کند.

اشتراک این خبر در :