در میان استان های کم بارش، گویا کشاورزان اصفهان با شرایطی دشوارتری روبرو هستند؛ زیرا خشکاندن زاینده رود ، در سال های اخیر به عنوان اصلی ترین چالش منطقه مرکزی ایران به ویژه استان اصفهان تبدیل شده که تبعات مختلفی مانند کاهش فعالیت کشاورزی، فرونشست زمین، انتشار ریزگردها، آسیب به فضای سبز و پوشش گیاهی، مرگ میلیاردها جاندار آبزی و تهدید خشکی کامل تالاب بین المللی گاوخونی را به همراه داشته است.

اشتراک این خبر در :