به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان چهارمین جلسه کمیته تحول و پیشرفت شرکت عمران بهارستان با حضور اعضای محترم برگزار شد.

در این جلسه نسبت به تخصیص کارگروه های تخصصی و هم افزایی شهرداری و شرکت عمران، همچنین استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی استان در راستای اهداف این کمیته تصمیماتی اتخاذ شد.

اشتراک این خبر در :