عباس حاج رسولیها، رئیس کمیسیون اقتصادی حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان: یک روز اگر ستون عالی قاپو فروریخت آبرویی برای دولت نمیماند، بنابراین باید از اکنون به فکر مشکلات ناشی از خشکی زاینده رود که فرونشست یکی از آنها است، باشیم؛ ما نیز در شورای شهر آمادگی برای تخصیص اعتبار در حفاظت از میراث تاریخی شهر را داریم اما باز هم تاکید می کنم که تصمیم گیری کلان در این خصوص با دولت است. مدیریت آب با رئیس جمهور بوده و شورای عالی آب با ریاست معاون اول او تشکیل می شود. طرح های آبرسانی نه تنها برای زندگی همه مردم استان اصفهان ضرورت دارد بلکه زندگی ساکنان فلات مرکزی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین شایسته است مشکلات طرح بهشت آباد از سوی دولت رفع شود زیرا شورا و شهرداری هیچ قدرت تصمیم گیری برای آن ندارد.

اشتراک این خبر در :