مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان : ۴ هزار خانوار دارای سه فرزند و یا بیشتر در استان اصفهان مشمول دریافت زمین و یا واحد مسکونی در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.

نهضت ملی تولید مسکن استان اصفهان

قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفتگو با ندای بهار خبر داد :

علی خسروی _ دبیر سرویس اجتماعی بنقل از مدیرکل راه‌و شهرسازی :

۴ هزار خانوار دارای سه فرزند و یا بیشتر در استان اصفهان مشمول دریافت زمین و یا واحد مسکونی در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.

نهضت ملی تولید مسکن استان اصفهان

اشتراک این خبر در :