محمدرضا شیخی، جامعه شناس: بیشتر از آنچه اشتغال و بیکاری در افزایش یا کاهش ازدواج نقش داشته باشد، نوع شغل در رخ دادن این واقعه مهم است: «بیکاری عامل اصلی ازدواج نکردن جوانان نیست؛ بلکه در استان های بومی نشینی مثل اصفهان نوع شغل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چرا که با تغییر سبک زندگی و افزایش توقعات نیازهای جامعه تغییر پیدا میکند و کیفیت و جایگاه شغل مهم ارزیابی می شود؛ درحالی که اصفهان استانی صنعتی است و معمولا در این استان ها مشاغل در حوزه کارگری تعریف می شوند و شاغلان نیز حقوق اندکی دارند، قرار نگرفتن برخی از مشاغل در جایگاه مطلوب اجتماعی واقتصادی و همچنین درآمد اندک آنها و کفاف ندادن آن برای تشکیل زندگی باعث می شود بسیاری از افراد حاضر به ازدواج وتن دادن به زندگی حداقلی
نباشند.»
سبک زندگی در حال تغییر از سنت به مدرنتیه است؛ به طوری که اگرتا همین دیروز جمعگرایی از اهمیت زیادی برخوردار بود، اکنون فردگرایی و استقلال فردی اهمیت یافته و دختران و پسران تمایل دارند به طور مستقل و تنها زندگی کنند. ثبت بیشترین ازدواج در شهرستان های کوچک و کم برخوردارتر اصفهان همچون فریدن، فریدونشهر، چادگان و شهرضا به خوبی این موضوع را تأیید می کند؛ چرا که در این شهرستان ها که اعتماد و ارتباطات و مشارکت اجتماعی بیشتر است، شاهد افزایش آمار ازدواج
هستیم./اصفهان زیبا

اشتراک این خبر در :