وزیر بهداشت در حکمی شاهین شیرانی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب
کرد.
وی در دولت دهم نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. پیش از این طاهره چنگیز این مسوولیت را بر عهده داشت

اشتراک این خبر در :