نادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد: باید منبعی که اعداد و ارقام کج شدگی برج مراقبت فرودگاه را ناشی از فرونشست اعلام می کند، مستنداتی ارائه دهد که مبنای علمی داشته باشد. حجم آب در آبخوان اصفهان برخوار در سال ۱۳۶۱ حدود
میلیارد مترمکعب بود که در سال ۱۳۹۶ به حدود
۴.۴۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. مطابق آمار شرکت آب منطقه ای اصفهان سالانه حدود ۳۱۱ تا ۵۱۱ میلیون مترمکعب آب از چاه ها برداشت می شود، و اگر زاینده رود جریان نداشته باشد، آبخوان دشت اصفهان برخوار در سال ۱۴۰۹ تخلیه خواهد شد. به طور قطع تجهیزات اندازه گیری در فرودگاه اصفهان نصب شده است، اما هیچ گونه محاسباتی بعد از آن انجام نشده تا اثرات فرونشست را بر سازه برج فروگاه و باند آن نشان دهد. معتقدم اعلام برخی اعداد غیررسمی و صحبت ها در مورد فرونشست فرودگاه اصفهان به نوعی تشویش اذهان عمومی است.

اشتراک این خبر در :