اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان: موضوع مجرمان حرفه ای و خطرناک به لحاظ آنکه تهدیدی برای امنیت شهروندان و اعتبار نظام محسوب می شود بسیار مهم و حساس بوده، از این رو با همکاری ضابطان و اشراف کامل اطلاعاتی از ارتکاب و تکرار جرم
توسط آنها جلوگیری به عمل می آید.
بانک اطلاعاتی جامع اینگونه افراد در شهرستان ها تکمیل می گ ردد، با توجه به اینکه تکرار جرم موجب تشدید قرار و میزان مجازات ها در ص دور آرا می شود، در پرونده ها با موضوع جرایم خشن لازم است سوابق متهم،
استخراج و ضمیمه پرونده و به نظر قاضی برسد.
در حوزه جرم سرقت علاوه بر اعمال مجازات های متناسب برای مجرمان این جرم، استرداد اموال مسروقه و جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از آن در دستور کار قضات و ضابطان خواهد بود و باید کسانی که اموال مسروقه را خریداری می کنند، مورد رصد قرار گیرند. استفاده از تأسیسات ارفاقی و حقوقی به هیچ عنوان شامل مجرمان حرفه ای و سابقه دار نخواهد
شد./میزان

اشتراک این خبر در :