رئیس سازمان تعلیم و تربیت: مهدهای کودک در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی می توانند با رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس مصوبه ستاد کرونا مهدهای کودک در مشاغل گروه ۲ قرار دارند و فعالیت آنها در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی منعی ندارد.

اشتراک این خبر در :