بسمه تعالی
برای شهروندان بهارستان
شش سال از اول ین روزی که به عنوان مدیر عامل شرکت عمران بهارستان وارد شهر شما شدم گذشت و
خوشحالم که در این سالها که میهمان این شهر بودم، شما عزیزان به عنوان صاحبان اصلی شهر همواره
مشوق و پشتی بان من بودید و من ن یز شرمنده محبت شما!
خیلی کارها انجام شد و اگر بخواهم آمار بگویم شاید این وجیزه به درازا بکشد ، ولی کن مهمترین دست
آورد دوران حضورم در بهارستان را شناساندن و تبیین اهمیت این شهر نوپا به مسئولین میدانم که اگر
نگاهی گذرا به آنچه گذشت و آنها که برای بازدی د از شهر ی که شما صاحبش هستید ب یندازیم خواهیم دانست
که در گذشته چقدر به این شهر کم لطف ی شده و چقدر طی این شش سال جبران مافات گردیده و بسی اری از
امور به واسطه روشن شدن اهمیت بهارستان برای مسئولین محقق گردید.
آری امروز این اصفهان است که به شهر ما نی از دارد و خواهید دید که طی چند سال آ ینده چه جایگاهی
خواهد یافت بهارستان!
بحمدهللا امروز چه در سطح استان و چه شهرستان مد یران ی توانمند و جهادگر مجدانه پیگیر حل مسائل این
شهر جدید هستند . همچنین در خود بهارستان ن یز مسئولین ی دلسوز و کاردان ضمن تعامل با یکد یگر، افق
روشنی را پ یش روی شهر و شهروندان ترسیم نموده اند
و اینجانب به عنوان کسی که بیش از دو دهه در شهرهای جدید افتخار خدمت داشته ام اطم ینان قلبی دارم با
عنایت به برنامه ها ی آتی و تحقق پروژه های بزرگ مقیاس همچون مترو ، بیمارستان ، محور پرد یس و
همزمان با اجرای س یاست ها ی کالن وزارت راه و شهرسازی در قالب نهضت ملی و تحقق سکونت جمعیت
پیش بینی شده، آ ینده از آن شماست و بهارستان چونان الماسی صیقل خورده بیشتر خواهد درخشید.
در پایان عاجزانه و خاضعانه استدعا دارم عذر این بنده ی کمترین را در کوتاهی ها و قصوری که داشته
ام بپذیرید .

یا علی مدد
محمدرضا احمدی

اشتراک این خبر در :