نتایج یک مطالعه موردی نظام‌مند در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان می‌دهد که برای کاهش علائم استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان، نوشتن احساسات یک انتخاب مناسب و مؤثر است.

سالانه به طور تقریبی ۱۳۶ میلیون زن زایمان می‌کنند، برای بیشتر زنان حاملگی و زایمان یک تجربه خوشایند است، اما برای برخی از آنها با چالش سازگاری با تغییرات جسمی و عاطفی همراه است و زایمان تبدیل به یک تجربه دردآور و همراه با مشکلات تبدیل می‌شود.

مشکلاتی مانند افسردگی پس از زایمان، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه می‌تواند بر زنان و خانواده‌های آنها  تأثیر منفی و ماندگار بگذارد.

در ایران ۱۷-۳۹ درصد زنان به اختلال استرس پس از سانحه به دنبال زایمان مبتلا می‌شوند.

در پژوهشی که توسط اعظم محمدی، نرجس بحری و فاطمه هادی‌زاده طلاساز انجام شد، تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان در قالب یک مطالعه موردی نظام‌مند مورد بررسی قرار گرفت.

در این پژوهش یافته‌های مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. ۵ مقاله به‌صورت کارآزمایی بالینی و یک مقاله به روش مقطعی این موضوع را بررسی کرده بودند. سه مطالعه در ایتالیا، دو مطالعه در انگلیس و یک مطالعه در سوییس نیز صحت این مطلب را تأیید می‌کند.

محققان این پژوهش تأکید می‌کنند که بیان احساسات، تأثیرات منفی بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان دارد.

در نهایت این پژوهشران پیشنهاد می‌کنند که مطالعات کارآزمایی بالینی بیشتری برای بررسی اثربخشی نوشتن احساسات بر روی افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه انجام دهند.

مقاله «تأثیر نوشتن افکار و احساسات بر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی پس از زایمان» در شماره ۶۰۴ سال سی هشتم مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شد.

اشتراک این خبر در :