پمـاد سنجـد تلــخ اکسیـر جادوئی روی زخـم سوختگی

محسن توکلی/دبیر سرویس اجتماعی؛نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که پماد سنجد تلخ با افزایش سرعت ترمیم زخم سوختگی درجه دو نسبت به پماد سولفادیازین نقره یک درصد مدت...

ادامه مطلب ...